FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu – FIT Biotech

Reports and Releases

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIT Biotech Oy ("Yhtiö") tiedotti 29.5.2015 päätöksestään toteuttaa osakeanti ja hakea Yhtiön K-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle. Finanssivalvonta hyväksyi samana päivänä Yhtiön listalleottoesitteen, jolla Yhtiö tarjoaa enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi osakeannissa, joka koostuu instituutioannista, yleisöannista ja konversioannista ("Osakeanti"). Antiosakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään.

Osakeannin ehdot on kokonaisuudessaan liitetty tähän tiedotteeseen.

Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikan FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolta osoitteesta www.fim.com/FIT ja Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.fitbiotech.com/investors. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla merkintäpaikasta osoitteesta Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki ja Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Biokatu 8, 33520 Tampere.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antaa:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 843 5695

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

LIITE - OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Osakeantivaltuutukset

FIT Biotech Oy:n ("FIT Biotech" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.5.2015 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 12.558.000 uuden K-sarjan osakkeen maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Lisäksi Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 18.5.2015 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 8.371.000 uuden K-sarjan osakkeen maksuttomasta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitus päätti 29.5.2015 yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Osakeannin yleiset ehdot

Antiosakkeet

Yhtiö tarjoaa enintään 5.418.578 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi osakeannissa ("Osakeanti"), joka koostuu:

a) instituutioannista ("Instituutioanti"), jossa Antiosakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti tietyissä maissa paikallisiin lakeihin perustuvien vaatimusten täyttyessä;
b) yleisöannista ("Yleisöanti"), jossa Antiosakkeita tarjotaan yleisölle Suomessa; sekä
c) konversioannista ("Konversioanti"), jossa Antiosakkeita tarjotaan Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhden lainan haltijalle (yhteisesti "Velkojat").

Instituutio- ja Yleisöannissa tarjotaan enintään 2.811.859 Antiosaketta ja Konversioannissa enintään 2.606.719 Antiosaketta.

Antiosakkeet edustavat noin 25,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään, ja noin 19,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, kun lisäksi otetaan huomioon Yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattinen muunto Yhtiön K-sarjan osakkeiksi sekä Yhtiön taloudellisen neuvonantajan Yhtiön K-sarjan osakkeina annettava palkkio ja oletetaan, että Maksuton anti (määritelty jäljempänä) merkitään täysimääräisesti.

Jos Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Antiosakkeiden määrää enintään 3.205.128:lla Yhtiön uudella K-sarjan osakkeella ("Lisäosake-erä"). Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään kokonaan, Osakeannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 8.623.706 Antiosaketta, jolloin Osakeannin jälkeen Antiosakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä on noin 34,9 prosenttia ja noin 27,2 prosenttia, kun lisäksi otetaan huomioon Yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattinen muunto Yhtiön K-sarjan osakkeiksi sekä Yhtiön taloudellisen neuvonantajan Yhtiön K-sarjan osakkeina annettava palkkio ja oletetaan, että Maksuton anti merkitään täysimääräisesti.

Lisäosake-erää voidaan käyttää myös Konversioannissa, mikäli Merkintähintaa (määritelty jäljempänä) alennetaan näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Merkintähinta

Antiosakkeen merkintähinta on 1,56 euroa ("Merkintähinta"). Merkintähinta on maksettava rahassa Instituutio- ja Yleisöannin ehtojen mukaisesti ja Konversioannissa kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä olevaa saatavaa.

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet, viimeisimmät tehdyt rahoituskierrokset sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön K-sarjan osakkeen käyvästä arvosta.

Yhtiön hallituksella on oikeus alentaa Merkintähintaa merkintäajan kuluessa.

Osakeannilla saadut varat kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön osakepääomaan.

Merkintäaika

Yleisöannin ja Konversioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 17.6.2015 klo 16.30. Instituutioannin merkintäaika alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy arviolta 18.6.2015 klo 16.30.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan keskeyttää merkintäajan tai lyhentää ja pidentää sitä. Merkintäaikaa voidaan muuttaa yhden tai useamman kerran, mutta merkintäaika voi päättyä aikaisintaan 8.6.2015 klo 16.30 eikä sitä jatketa pidemmälle kuin 25.6.2015 klo 16.30. Merkintäajan mahdolliset muutokset ilmoitetaan yhtiötiedotteella ennen merkintäajan mahdollista pidentämistä. Merkintäajan keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote sen jälkeen, kun merkintäaika on keskeytetty. Mikäli merkintäajan muutoksesta ei ilmoiteta, merkintäaika päättyy edellisessä kappaleella kuvatun mukaisesti. Yhtiö ei voi muuttaa tai keskeyttää merkintäaikaa klo 9.30 ja 16.30 välisenä aikana tai muuttaa merkintäaikaa merkintäajan päättymisen jälkeen.

Mikäli merkintäaikaa muutetaan, merkintöjen hyväksymispäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan vastaavasti.

Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikka on FIM Sijoituspalvelut Oy ("Merkintäpaikka" tai "FIM"). Ks. Merkintäpaikasta tarkemmin alla kohdat "Instituutioannin erityisehdot - Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen" ja "Yleisöannin erityisehdot - Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen".

Antiosakkeiden allokaatio ja Osakeannin tuloksen julkistaminen

Jos Osakeanti ylimerkitään, sijoittajille ei välttämättä allokoida kaikkia sijoittajien merkitsemiä Antiosakkeita tai yhtään Antiosaketta.

Jos Instituutio- ja Yleisöanti ylimerkitään (mukaan lukien Lisäosake-erä), Yhtiö hyväksyy ensisijaisesti Yleisöannin merkinnät kokonaan Instituutio- ja Yleisöannin (mukaan lukien Lisäosake-erä) enimmäismäärän puitteissa. Tämän jälkeen Antiosakkeita jaetaan Instituutioannissa merkintöjä tehneille merkintöjen suhteessa. Konversioannin merkinnät hyväksytään kokonaan.

Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö julkistaa Osakeannin tuloksen (mukaan lukien Osakeannissa annettavien Antiosakkeiden lopullinen määrä ja Antiosakkeiden jakoperiaatteet) arviolta 22.6.2015 yhtiötiedotteella.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Antiosakkeet tarjotaan suunnatusti Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön käyttöpääoman riittävyyden varmistamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, taseaseman selkiyttämiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi ja Yhtiön FN-listautumisen (määritelty jäljempänä) mahdollistamiseksi. FN-listautumisella lisätään Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja luodaan jälkimarkkinat Listattaville osakkeille (määritelty jäljempänä). Yhtiön hallitus katsoo näin ollen, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen

Yhtiö ilmoittaa Antiosakkeet rekisteröitäväksi Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ("Kaupparekisteri") niin pian kuin se on käytännössä mahdollista Antiosakkeiden merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Mikäli merkintäaikaa ei muuteta, Yhtiö arvioi, että Antiosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 23.6.2015.

Antiosakkeet toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin arvo-osuusjärjestelmän kautta. Mikäli Merkintäaikaa ei muuteta, Antiosakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 23.6.2015.

Listaaminen

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille hakeakseen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ("First North")

i) Osakeannissa merkityt Antiosakkeet; ja
ii) kaikki muut Yhtiön K-sarjan osakkeet (mukaan lukien Yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattisen muunnon perusteella annetut K-sarjan osakkeet ja Maksuttomassa annissa annetut K-sarjan osakkeet) ((i) ja (ii) yhdessä "Listattavat osakkeet" ja "FN-listautuminen").

Kaupankäyntitunnuksen First Northissa odotetaan olevan FITBIO. Listattavien osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa odotetaan olevan arviolta 24.6.2015.

Osakkeenomistajan oikeudet

Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Kaupparekisteriin merkitsemisestä ja merkitsijän arvo-osuustilille kirjaamisesta lukien. Yhtiöllä on erilajisia osakkeita, joiden oikeudet eroavat toisistaan (katso kohta "Yhtiö, osakkeet ja Osakepääoma").

Merkintöjen sitovuus

Osakeannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi peruuttaa muutoin kuin tietyissä jäljempänä näiden ehtojen kohdassa " - Merkintöjen peruuttaminen" mainituissa tilanteissa. Yhtiöllä ja Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen tai Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Merkintöjen peruuttaminen

Menettely alennettaessa Merkintähintaa

Mikäli Merkintähintaa alennetaan merkintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.fitbiotech.com ja Yhtiö julkaisee Merkintähinnan alentamista koskevan täydennyksen Osakeantiin ja FN-listautumiseen liittyvään esitteeseen ("Esite") (katso kohta " - Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus"). Mikäli Merkintähintaa alennetaan, merkinnän ennen Merkintähinnan alentamista koskevan täydennyksen julkaisemista tehneet sijoittajat sekä Instituutio- että Yleisöannissa voivat peruuttaa merkintänsä kohdan " - Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus" mukaisesti.

Mikäli sijoittaja ei peruuta merkintää, merkinnästään maksun suorittaneelle sijoittajalle palautetaan Merkintähinnan ja uuden alennetun merkintähinnan välinen erotus kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä maksujen palautusta koskevien ehtomääräysten mukaisesti (katso kohta " - Merkintähinnan palauttaminen").

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus

Arvopaperimarkkinalain mukaan Yhtiöllä on Esitteen täydennysvelvollisuus tarjouksen voimassaoloajan päättymiseen saakka sellaisten Esitteeseen sisältyvien virheellisten tai puutteellisten tietojen tai olennaisten uusien tietojen osalta, jotka tulevat ilmi ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Täydennys julkaistaan samalla tavalla kuin Esite.

Mikäli Esitettä täydennetään, Antiosakkeita ennen täydennyksen julkaisemista merkinneillä sijoittajilla on oikeus peruuttaa merkintänsä. Peruutusoikeutta on käytettävä peruutusaikana, joka ei saa olla lyhyempi kuin kaksi pankkipäivää Esitteen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän peruuttamisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä.

Menettely merkintää peruutettaessa

Merkinnän peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti FIMin asiakaspalveluun joko sähköpostitse (asiakaspalvelu@fim.com) tai FIMin asiakaspalvelusta puhelimitse (p. +358 9 6134 6250) saatavien ohjeiden mukaisesti. Peruutusoikeudesta annetaan tietoja julkaistavassa Esitteen täydennyksessä ja peruutusohjeista FIMin verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com.

Merkintänsä peruuttaneen sijoittajan mahdollisesti jo maksama merkintämaksu palautetaan merkitsijän merkinnän tekemisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille. Maksu palautetaan viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä merkintöjen hyväksymisestä tai Osakeannin perumisesta (katso kohta " - Yhtiön oikeus perua Osakeanti"). Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Yhtiön oikeus perua Osakeanti

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan mistä tahansa syystä päättää perua Osakeannin. Jos Osakeanti perutaan, sijoittajien tekemät merkinnät mitätöidään automaattisesti. Tässä tapauksessa sijoittajien mahdollisesti jo maksamat merkintämaksut palautetaan sijoittajien merkinnän yhteydessä ilmoittamille pankkitileille. Maksut palautetaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa Osakeannin perumisesta. Osakeannin perumisesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella.

Yhtiö aikoo tehdä hakemuksen Antiosakkeiden listaamisesta yllä kohdassa "Osakeannin ehdot - Yleiset ehdot - Listaa-minen" kuvatulla tavalla. Jos Yhtiön hakemusta Antiosakkeiden listaamisesta ei hyväksytä, Yhtiö peruu Osakeannin.
Yhtiö ei voi perua Osakeantia sen jälkeen, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Antiosakkeiden merkintöjen hyväksymisestä.

Merkintähinnan palauttaminen

Mikäli merkintä hylätään tai hyväksytään vain osittain tai Merkintähintaa on päätetty alentaa, maksettu määrä tai sen
osa palautetaan merkitsijälle hänen merkinnän yhteydessä ilmoittamalleen pankkitilille viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä merkintöjen hyväksymisestä, arviolta 29.6.2015. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin Merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan tekemiä merkintöjä on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville erille ei makseta korkoa. Katso myös kohta " - Merkintöjen peruuttaminen".

Sovellettava laki

Osakeantiin ja Antiosakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut asiat

Yhtiön hallitus voi päättää Osakeantiin liittyvistä muista asioista.

Instituutioannin erityisehdot

Instituutioannissa merkintään oikeutetut

Instituutioannissa tarjotaan Antiosakkeita sijoittajille Suomessa sekä kansainvälisesti paikallisten lakien asettamien edellytysten täyttyessä.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä sijoittajan Instituutioannissa tekemästä merkinnästä esimerkiksi silloin, jos Yhtiöllä on perusteltu syy uskoa, että Antiosakkeiden luovuttaminen sijoittajalle ei olisi sallittua.

Vähimmäismerkintä

Instituutioannissa vähimmäismerkintä on 30.000 Antiosaketta sijoittajaa kohden.

Mikäli sijoittaja haluaa merkitä tätä pienemmän määrän Antiosakkeita, tulee merkintä tehdä Yleisöannissa.

Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen

Antiosakkaiden merkinnät on tehtävä Instituutioannissa merkintäaikana ilmoittamalla sijoittajan haluama Antiosakkeiden määrä Merkintäpaikalta saatavien ohjeiden mukaisesti (Merkintäpaikan puh. + 358 9 6134 6250).

Suullisesti tehdyt merkinnät sitovat Instituutioannissa sijoittajaa ja niihin sovelletaan samoja ehtoja kuin kirjalliseen merkintään. FIM tai Yhtiö voi milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan vaatia sijoittajaa vahvistamaan suullisen merkintänsä kirjallisesti.

Antiosakkeiden merkintöjen hyväksyminen

Antiosakkeiden allokaatioperiaatteet on esitetty kohdassa "- Antiosakkeiden allokaatio ja Osakeannin tuloksen julkistaminen". Kaikille Instituutioantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä arviolta 22.6.2015.

Merkintähinnan maksaminen

Sijoittajan tulee maksaa Instituutioannissa Antiosakkeiden merkinnät Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 22.6.2015, ellei Yhtiö pidennä maksuaikaa.

Merkintäpaikalla on oikeus tarvittaessa vaatia merkintää tehtäessä tai ennen merkinnän hyväksymistä merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa merkityt Antiosakkeet tai vaatia merkintää vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna merkinnän mukaisella osakemäärällä.

Mikäli maksua ei ole suoritettu sen erääntyessä, Yhtiö voi oman harkintansa mukaan hylätä merkinnän ja allokoida Antiosakkeet uudelleen mahdollisessa ylimerkintätilanteessa muille Instituutioannin sijoittajille.

Yleisöannin erityisehdot

Yleisöannissa merkintään oikeutetut

Yleisöannissa tarjotaan Antiosakkeita yleisölle Suomessa.

Jotta sijoittaja saisi merkitä Antiosakkeita osallistumalla Yleisöantiin, sijoittajan pitää olla Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö tai Suomen lain mukaisesti perustettu oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Suomessa.

Merkintäpaikalla on oikeus vaatia sijoittajaa osoittamaan tai vahvistamaan oikeutensa osallistua Yleisöantiin.

Vähimmäismerkintä

Yleisöannissa vähimmäismerkintä on 300 Antiosaketta sijoittajaa kohden.

Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa tekemät merkinnät yhdistetään yhdeksi merkinnäksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäismäärää.

Merkintäpaikka ja merkinnän tekeminen

Yleisöannissa merkinnät on tehtävä Merkintäaikana Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com. Sijoittaja voi sopia merkinnän tekemisestä Yleisöannissa myös ottamalla yhteyttä FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki (asiakaspalvelu@fim.com, p. +358 9 6134 6250).

Yleisöantiin osallistuvien sijoittajien on noudatettava Merkintäpaikan kulloinkin antamia ohjeita. Sijoittajille tarkoitettuja ohjeita on kuvattu Esitteen kohdassa "Ohjeita sijoittajille".

Merkintähinnan maksaminen

Yleisöannissa Merkintähinta on maksettava merkinnän tekemisen yhteydessä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Antiosakkeiden merkintöjen hyväksyminen

Yhtiö pyrkii hyväksymään merkinnät Yleisöannissa kokonaan. Antiosakkeiden allokaatioperiaatteet on esitetty kohdassa " - Antiosakkeiden allokaatio ja Osakeannin tuloksen julkistaminen". Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä arviolta 22.6.2015.

Konversioannin erityisehdot

Konversioannissa merkintään oikeutetut

Konversioannissa tarjotaan Antiosakkeita Yhtiön pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen ja pääomalainojen haltijoille sekä yhden lainan haltijalle (pääomalainaehtoiset vaihtovelkakirjalainat, pääomalainat ja laina yhteisesti "Lainat") (Lainojen haltijat yhteisesti "Velkojat"). Lisätietoja vaihtovelkakirjalainoista ja pääomalainoista on Esitteen kohdassa "Pro forma -muotoiset taloudelliset tiedot" ja "Osakeantiin liittyviä sopimuksia - Merkintäsitoumukset ja Yhtiön vuonna 2015 liikkeeseen laskeman pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan automaattinen muunto K-sarjan osakkeiksi".

Mikäli Velkoja haluaa merkitä Antiosakkeita Konversioannissa, on Antiosakkeita merkittävä määrä, joka saadaan jakamalla kaikkien kyseisen Velkojan hallussa olevien Lainojen pääomien sekä muun lainan kuin pääomalainaehtoisten lainojen 30.5.2015 saakka kertyneiden korkojen yhteenlaskettu määrä Antiosakkeen Merkintähinnalla. Antiosakkeiden murto-osia ei anneta.

Konversioantiin liittyy (i) Antiosakkeita hyväksytysti merkinneille pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen Velkojille sekä (ii) sellaisille tahoille, joilla on korkosaatavaa Yhtiöltä jo osakkeiksi vaihdettujen pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen perusteella ((i) ja (ii) yhdessä "Maksuttoman annin velkojat"), suunnattu maksuton anti ("Maksuton anti"). Maksuttomassa annissa Maksuttoman annin velkoja saa maksuttomia osakkeita määrän, joka saadaan jakamalla Maksuttoman annin velkojan omistamille pääomalainaehtoisille vaihtovelkakirjalainoille ja/tai jo osakkeiksi vaihdetuille pääomalainaehtoisille vaihtovelkakirjalainoille 30.5.2015 saakka kertyneiden korkojen yhteismäärä Antiosakkeen merkintähinnalla. Maksuttoman annin velkoja luopuu oikeudestaan vaatia Yhtiöltä maksamattomia korkoja Maksuttomassa annissa annettavia osakkeita vastaan. Osakkeiden murto-osia ei anneta. Maksuttomassa annissa tarjotaan enintään 5.441.629 osaketta Maksuttoman annin velkojille, mikäli Merkintähintaa ei alenneta näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Maksuton anti toteutetaan samassa yhteydessä, kun Yhtiön hallitus hyväksyy Antiosakkeiden merkinnät. Edellytyksenä Konversioannille ja Maksuttomalle annille on se, että Velkoja ja Maksuttoman annin velkoja luopuu kaikista Lainaan ja jo osakkeiksi vaihdettujen pääomalainaehtoisten vaihtovelkakirjalainojen perusteella kertyneeseen korkosaatavaan liittyvistä vaatimuksista Yhtiötä kohtaan ja toimittaa Yhtiölle mahdolliset Yhtiön pyytämät asiakirjat ja selvitykset näihin liittyen.

Merkintäsitoumukset

Kaikki Yhtiön Velkojat ja Maksuttoman annin velkojat ovat sitoutuneet muuntamaan Lainansa Antiosakkeiksi Konversioannin ehtojen mukaisesti ja/tai luopumaan oikeudestaan vaatia Yhtiöltä maksamattomia korkoja Maksuttomassa annissa annettavia osakkeita vastaan. Konversioannin Velkojista Sitra, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Aboa Venture Ky ovat sitoutuneet Konversioannissa muuntamaan Lainoja määrän, joka ylittää 5 prosenttia Antiosakkeista. Kuitenkin mikäli Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, ainoastaan Sitran ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman merkintäsitoumukset ylittävät 5 prosenttia Antiosakkeista.

Maksaminen

Antiosakkeiden merkintähinta maksetaan Konversioannissa kuittaamalla merkitsijällä Yhtiöltä oleva saatava Antiosakkeiden merkintähintaa vastaan. Kuittaus ja Konversioannissa annettavien osakkeiden maksaminen tapahtuu hallituksen hyväksyessä merkinnät.

Back to list