FIT Biotech Oy suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle – FIT Biotech

Reports and Releases

FIT Biotech Oy suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle

LEHDISTÖTIEDOTE

28.5.2015

FIT Biotech Oy suunnittelee listautumista NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

FIT Biotech Oy ("FIT Biotech" tai "Yhtiö") on suomalainen lääketieteellisen bioteknologian alalla toimiva yhtiö, joka julkistaa suunnitelmansa edetä Yhtiön osakkeiden listaamisessa NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle ("Listautuminen"). Mikäli yhtiö päättäisi Listautumisesta, se toteutettaisiin vuoden 2015 kesäkuussa.

FIT Biotech lyhyesti

FIT Biotech Oy on vuonna 1995 perustettu biotekniikka-alan yritys, joka keskittyy DNA-rokotteisiin sekä geeniterapiaan. Yhtiön toiminta perustuu sen patentoimaan GTU ® (Gene Transport Unit)-teknologiaan. GTU-teknologian avulla kehitetään DNA-rokotteita, joilla sekä ehkäistään että myös hoidetaan jo saatuja tartuntatauteja. Identifioituja sovellusalueita ovat HIV, tuberkuloosi (infektiosairaudet), sekä geeniterapia (syöpä, autoimmuunisairaudet). Muita sovellusalueita on kehitteillä.

GTU-teknologian sovellusalueet keskittyvät sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erityisesti indikaatioissa, joihin ei ole nykyisin saatavilla hoitoa tai joissa lääkehoito on teholtaan tai turvallisuudeltaan puutteellista. Sovellusalueita ovat erityisesti lääkehoidot, jotka ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tuotekehitys- ja valmistuskustannuksiltaan perinteisiä lääkehoitoja edullisempia ja tarjoavat farmakoekonomisen edun, jolla on painoarvoa terveydenhuollon kustannusten edelleen kasvaessa.

Liiketoimintamallissaan Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan kehittämiensä lääkeaihioiden prekliinisen tehon. Tämän jälkeen Yhtiö pyrkii rahoittamaan lääkeaihioiden kliinisen tuotekehityksen tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia suurten lääkeyhtiöiden kanssa. Yhtiön tuleva tulonmuodostus perustuu näiden sopimusten etumaksuihin, eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin, sekä lisenssisopimusten rojalteihin.

Mahdollisen listautumisen tausta ja syyt

Mahdollisen listautumisannin tavoitteena on tarkoitus kerätä Yhtiölle varoja vähintään noin 4 miljoonaa euroa Yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisten tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittamiseen ja GTU-teknologian kaupallistamiseen. Kerättävät varat tultaisiin erityisesti käyttämään markkinointipanostuksiin, organisaation kehittämiseen sekä koevalmistetuotannon ylläpitoon. Lisäksi mahdollisen Listautumisen odotetaan avaavan Yhtiölle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä Suomesta että ulkomailta, luovan listattavalle osakkeelle likviditeetin ja kehittää Yhtiön tunnettavuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa.  

Listautumisvalmisteluissa Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Translink Corporate Finance Oy. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

Lisätietoja antaa:

Kalevi Reijonen, toimitusjohtaja, FIT Biotech Oy
Sähköposti: kalevi.reijonen@fitbiotech.com
Puhelin: +358 40 843 5695


HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Translink Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Back to list